Aplikace pro snadnější představu principů fyziky - Physics at school LITE

cena: zdarma
jazyk: česky
platforma: android, iOS

Další ze série aplikací, které jsou vhodné k výuce, je aplikace věnována prezentaci principů fyziky. Tuto aplikaci ocení především ti z vás, kteří potřebují názornou ukázku toho, co zobrazuje nějaký princip či vzorec. Já sám jsem měl při studiu občas problém s představou, jak daný princip či situace fungují. Právě díky této aplikaci má spousta z nás možnost si důkladně představit co vlastně konkrétní položky vzorce představují a jak ovlivňují výsledek. To vše díky velice pečlivě zpracovaným animacím, které se dají různě ovládat a přenastavovat. Aplikace z dílny zlínského autora je určena především pro tablety, ale celkem pohodlné je ovládání i na mobilních zařízeních.

Po instalaci aplikace vás přivítá menu, které je reprezentováno jako dlouhý seznam jednotlivých fyzikálních zákonů, jevů, principů atd. V případě, že si chcete zobrazit nějakou položku ze seznamu, například v první kapitole, věnované mechanice musíte nejprve kliknout na příslušném řádku např. na “pohyb” na ikonu zeměkoule. Po kliknutí se vám obsah položky stáhne (za předpokladu navázaného připojení k internetu) do vašeho zařízení. Následně se změní ikona zemekoule na zelené trojúhelníkové tlačítko play, na které když klepnete, pustí se vám samotná položka. Po stažení zůstává položka uložena ve vašem zařízení a není nutné ji znovu stahovat.

Souhrn všech kapitol a témat aplikace:

    1. Mechanika
  • Nakloněná rovina
  • Rovnoběžník sil
  • Posuvné měřítko
  • Pohyb
  • Kladka pevná a volná
  • Kladkostroj
  • Rovnováha na páce
  • 2. Newtonův pohybový zákon
  • Mechanická práce
  • Tření a odpor vzduchu
  • Newtonova houpačka
  • Archimédův zákon
  • Pascalův zákon
  • Bernoulliho rovnice
    2. Gravitační pole
  • Newtonův gravitační zákon
  • Intenzita gravitačního pole
  • Centrální gravitační pole
  • Homogenní gravitační pole
  • Zeměpisné souřadnice
  • Tíhové zrychlení
  • Beztížný stav
  • Super výtah
  • Volný pád
  • Newtonova trubice
  • Skládání pohybů
  • Vrh vodorovný
  • Padostroj
  • Výtok kapaliny otvorem
  • Vrh svislý
  • Vrh šikmý
  • Vrh šikmý - granát
  • Trajektorie těles
  • Newtonův kanón
  • Geostacionární družice
  • 1. Keplerův zákon
  • 2. Keplerův zákon
  • 3. Keplerův zákon - vnitřní planety
  • 3. Keplerův zákon - vnější planety
  • Sluneční soustava
  • Měsíční fáze
    3. Mechanické kmitání a vlnění
  • Oscilátory
  • Pohyb po kružnici
  • Harmonické kmitání
  • Skládání kmitání o stejné frekvenci
  • Skládání kmitání o blízké frekvenci
  • Fáze kmitavého pohybu
  • Obdélníkový kmit
  • Lissajousovy obrazce
  • Tlumené kmity
  • Nucené kmitání
  • Matematické kyvadlo
  • Matematické kyvadlo - Helikoptéra
  • Mechanický oscilátor
  • Mechanický oscilátor - Helikoptéra
  • Spřažené oscilátory
  • Odraz vlnění
  • Lom vlnění
  • Odraz na konci
  • Stojaté vlnění
  • Rezonance
  • Rychlost zvuku
  • Dopplerův jev
  • Rázová vlna
  • Huygensův princip
  • Vlnění
  • Zvuk
    4. Molekulová fyzika a termika
  • Brownův pohyb
  • Difuze
  • Rozedělení molekul plynu podle rychlosti
  • Galileův teploměr
  • Teplotní stupnice
  • Přenos energie prouděním
  • Přenos energie zářením
  • Přenos energie vedením
  • Izotermický děj - Boyleův - Mariottův zákon
  • Izobarický děj - Gay - Lussacův zákon
  • Izochorický děj - Charlesův zákon
  • Adiabatický děj
  • Carnotův cyklus
  • Parní lokomotiva
  • Perpetuum mobile
  • Čínský ptáček (houpací čáp)
  • Lednička
  • Kapilární tlak
  • Závislost teploty bodu varu na tlaku
  • Absolutní vlhkost
  • Relativní vlhkost
  • Rosný bod


náhled na pohyb vnitřních planet sluneční soustavy

    5. Elektrostatika
  • Elektrické pole
    6. Polovodiče
  • Termistor
  • Fotorezistor
  • Generace páru elektron díra
  • Vlastní vodivost
  • Polovodiče
  • Grätzovo zapojení
    7. Elektrický proud v kapalinách
  • Elektrolytická disociace
  • Rozkladné napětí
  • Olověný akumulátor
    8. Elektrický proud v planech a ve vakuu
  • Ionizace - vybití elektroskopu
  • Nesamostatný výboj
  • Voltampérová charakteristika výboje
  • Obloukový výboj
  • Ruhmkorffův induktor
  • Katodové záření
  • Osciloskop
  • Katodová trubice - Maltézský kříž
  • Výboj při sníženém tlaku
  • Oheň svatého Eliáše
  • Doutnavka
  • Zářivka
  • Růžková bleskojistka
    9. Magnetické pole
  • Magnet
  • Ampérovo pravidlo pravé ruky
  • Flemingovo pravidlo levé ruky
  • Elektromagnetická indukce
    10. Střídavý proud
  • Alternátor a dynamo
  • Třífázový generátor
  • Seriový obvod RLC
  • Paralelní obvod RLC
    11. Optika
  • Optický hranol
  • Subtraktivní a aditivní míchání barev
  • Newtonův kotouč
  • Youngův pokus
  • Zrcadla
  • Čočka
  • Spojka
  • Rozptylka
  • Oční vady
  • Akomodace oka
  • Lupa
  • Mikroskop
  • Keplerův dalekohled
  • Galileův dalekohled
  • Duté (konkávní) zrcadlo
  • Vypuklé (konvexní) zrcadlo
  • Newtonův dalekohled
  • Světelný tok
  • Svítivost
  • Osvětlení
  • Absolutně černé těleso
  • Model černého tělesa
  • Fotoelektrický jev
    12. Speciální teorie relativity
  • Michelson-Morleyův experiment
  • Dilatace času
  • Kontrakce délky
    13. Atomová fyzika
  • Modely atomů
  • Rutherfordův pokus
  • Bohrův model atomu
  • Spektroskop
    14. Jaderná fyzika
  • Radioaktivita
  • Zákon radioaktivní přeměny
  • Rozpadová řada
  • Jaderná reakce
    15. Matematika
  • Jednotková kružnice
    16. Kdo su já
  • Učitel z Moravy


náhled na funkci parní lokomotivy

Už z tohoto seznamu vám musí být zřejmé, že je aplikace opravdu velmi rozsáhlá a zahrnuje opravdu značné množství materiálů nejen k výuce fyziky.

Odkaz na stažení aplikace na Google PLAY
Odkaz na stránky projektu autora

Popis aplikace z Google Play

Kolekce animací ze středoškolské fyziky.
Určeno především pro tablet.
Demo: http://www.vascak.cz/?p=2192&language=cz