Aplikace pro snadnější představu principů fyziky - Physics at school LITE

cena: zdarma
jazyk: česky
platforma: android, iOS

Další ze série aplikací, které jsou vhodné k výuce, je aplikace věnována prezentaci principů fyziky. Tuto aplikaci ocení především ti z vás, kteří potřebují názornou ukázku toho, co zobrazuje nějaký princip či vzorec. Já sám jsem měl při studiu občas problém s představou, jak daný princip či situace fungují. Právě díky této aplikaci má spousta z nás možnost si důkladně představit co vlastně konkrétní položky vzorce představují a jak ovlivňují výsledek. To vše díky velice pečlivě zpracovaným animacím, které se dají různě ovládat a přenastavovat. Aplikace z dílny zlínského autora je určena především pro tablety, ale celkem pohodlné je ovládání i na mobilních zařízeních.

Po instalaci aplikace vás přivítá menu, které je reprezentováno jako dlouhý seznam jednotlivých fyzikálních zákonů, jevů, principů atd. V případě, že si chcete zobrazit nějakou položku ze seznamu, například v první kapitole, věnované mechanice musíte nejprve kliknout na příslušném řádku např. na “pohyb” na ikonu zeměkoule. Po kliknutí se vám obsah položky stáhne (za předpokladu navázaného připojení k internetu) do vašeho zařízení. Následně se změní ikona zemekoule na zelené trojúhelníkové tlačítko play, na které když klepnete, pustí se vám samotná položka. Po stažení zůstává položka uložena ve vašem zařízení a není nutné ji znovu stahovat.

Souhrn všech kapitol a témat aplikace:

  1. Mechanika
 • Nakloněná rovina
 • Rovnoběžník sil
 • Posuvné měřítko
 • Pohyb
 • Kladka pevná a volná
 • Kladkostroj
 • Rovnováha na páce
 • 2. Newtonův pohybový zákon
 • Mechanická práce
 • Tření a odpor vzduchu
 • Newtonova houpačka
 • Archimédův zákon
 • Pascalův zákon
 • Bernoulliho rovnice
  2. Gravitační pole
 • Newtonův gravitační zákon
 • Intenzita gravitačního pole
 • Centrální gravitační pole
 • Homogenní gravitační pole
 • Zeměpisné souřadnice
 • Tíhové zrychlení
 • Beztížný stav
 • Super výtah
 • Volný pád
 • Newtonova trubice
 • Skládání pohybů
 • Vrh vodorovný
 • Padostroj
 • Výtok kapaliny otvorem
 • Vrh svislý
 • Vrh šikmý
 • Vrh šikmý - granát
 • Trajektorie těles
 • Newtonův kanón
 • Geostacionární družice
 • 1. Keplerův zákon
 • 2. Keplerův zákon
 • 3. Keplerův zákon - vnitřní planety
 • 3. Keplerův zákon - vnější planety
 • Sluneční soustava
 • Měsíční fáze
  3. Mechanické kmitání a vlnění
 • Oscilátory
 • Pohyb po kružnici
 • Harmonické kmitání
 • Skládání kmitání o stejné frekvenci
 • Skládání kmitání o blízké frekvenci
 • Fáze kmitavého pohybu
 • Obdélníkový kmit
 • Lissajousovy obrazce
 • Tlumené kmity
 • Nucené kmitání
 • Matematické kyvadlo
 • Matematické kyvadlo - Helikoptéra
 • Mechanický oscilátor
 • Mechanický oscilátor - Helikoptéra
 • Spřažené oscilátory
 • Odraz vlnění
 • Lom vlnění
 • Odraz na konci
 • Stojaté vlnění
 • Rezonance
 • Rychlost zvuku
 • Dopplerův jev
 • Rázová vlna
 • Huygensův princip
 • Vlnění
 • Zvuk
  4. Molekulová fyzika a termika
 • Brownův pohyb
 • Difuze
 • Rozedělení molekul plynu podle rychlosti
 • Galileův teploměr
 • Teplotní stupnice
 • Přenos energie prouděním
 • Přenos energie zářením
 • Přenos energie vedením
 • Izotermický děj - Boyleův - Mariottův zákon
 • Izobarický děj - Gay - Lussacův zákon
 • Izochorický děj - Charlesův zákon
 • Adiabatický děj
 • Carnotův cyklus
 • Parní lokomotiva
 • Perpetuum mobile
 • Čínský ptáček (houpací čáp)
 • Lednička
 • Kapilární tlak
 • Závislost teploty bodu varu na tlaku
 • Absolutní vlhkost
 • Relativní vlhkost
 • Rosný bod


náhled na pohyb vnitřních planet sluneční soustavy

  5. Elektrostatika
 • Elektrické pole
  6. Polovodiče
 • Termistor
 • Fotorezistor
 • Generace páru elektron díra
 • Vlastní vodivost
 • Polovodiče
 • Grätzovo zapojení
  7. Elektrický proud v kapalinách
 • Elektrolytická disociace
 • Rozkladné napětí
 • Olověný akumulátor
  8. Elektrický proud v planech a ve vakuu
 • Ionizace - vybití elektroskopu
 • Nesamostatný výboj
 • Voltampérová charakteristika výboje
 • Obloukový výboj
 • Ruhmkorffův induktor
 • Katodové záření
 • Osciloskop
 • Katodová trubice - Maltézský kříž
 • Výboj při sníženém tlaku
 • Oheň svatého Eliáše
 • Doutnavka
 • Zářivka
 • Růžková bleskojistka
  9. Magnetické pole
 • Magnet
 • Ampérovo pravidlo pravé ruky
 • Flemingovo pravidlo levé ruky
 • Elektromagnetická indukce
  10. Střídavý proud
 • Alternátor a dynamo
 • Třífázový generátor
 • Seriový obvod RLC
 • Paralelní obvod RLC
  11. Optika
 • Optický hranol
 • Subtraktivní a aditivní míchání barev
 • Newtonův kotouč
 • Youngův pokus
 • Zrcadla
 • Čočka
 • Spojka
 • Rozptylka
 • Oční vady
 • Akomodace oka
 • Lupa
 • Mikroskop
 • Keplerův dalekohled
 • Galileův dalekohled
 • Duté (konkávní) zrcadlo
 • Vypuklé (konvexní) zrcadlo
 • Newtonův dalekohled
 • Světelný tok
 • Svítivost
 • Osvětlení
 • Absolutně černé těleso
 • Model černého tělesa
 • Fotoelektrický jev
  12. Speciální teorie relativity
 • Michelson-Morleyův experiment
 • Dilatace času
 • Kontrakce délky
  13. Atomová fyzika
 • Modely atomů
 • Rutherfordův pokus
 • Bohrův model atomu
 • Spektroskop
  14. Jaderná fyzika
 • Radioaktivita
 • Zákon radioaktivní přeměny
 • Rozpadová řada
 • Jaderná reakce
  15. Matematika
 • Jednotková kružnice
  16. Kdo su já
 • Učitel z Moravy


náhled na funkci parní lokomotivy

Už z tohoto seznamu vám musí být zřejmé, že je aplikace opravdu velmi rozsáhlá a zahrnuje opravdu značné množství materiálů nejen k výuce fyziky.

Odkaz na stažení aplikace na Google PLAY
Odkaz na stránky projektu autora

Popis aplikace z Google Play

Kolekce animací ze středoškolské fyziky.
Určeno především pro tablet.
Demo: http://www.vascak.cz/?p=2192&language=cz