B3 - seznam kurzů s anotacemi

1. Využití interaktivní tabule Smart Board v učitelské praxi
Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se softwarem Smart Notebook vzhledem k praktickému využití ve vyučování, vysvětlení základů správné prezentační techniky, ukázka nejčastějších chyb při práci s prezentační technikou, informace o zajímavých internetových adresách využitelných pro výuku.
Hodinová dotace: 6
Odborný garant: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.
2. ICT kompetence učitele pro tvorbu multimediálních výukových materiálů
Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání znalostí a dovedností v oblastech: práce s textovým editorem; práce v prostředí prezentačních programů – naučit se vytvářet výukové multimediální prezentace pro výuku a i v rámci prezentace třídy a školy; práce s grafikou – osvojit si využívání programů pro práci s vektorovou i rastrovou grafikou s důrazem na úpravy digitální fotografie a práci s digitálním fotoaparátem, jako ideálním nástrojem pro tvorbu vlastních výukových materiálů.
Hodinová dotace: 6
Odborný garant: Mgr. Lukáš Círus
3. Digitální fotografie pro učitele
Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání znalostí a dovedností s funkcemi klasického a digitálního fotoaparátu, prací v interiéru a exteriéru, základy kompozice, možnostmi využití fotoaparátu jako kamery. Dále pak každý účastník vytváří vlastní projekt, jehož obsahem je využití digitálního fotoaparátu ve výuce.
Hodinová dotace: 6
Odborný garant: Mgr. Lukáš Círus
4. Metody vedení a tvorby studentských prací na ZŠ, SŠ, a VŠ, metody zpracování dat
Kurz je určen pro učitele, kteří zadávají, vedou a hodnotí studentské práce na středních, základních školách. Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly, náležitostmi těchto prací, metodickými poznámkami k vedení prací studentů, s náměty na studentskou vědeckou činnost především v humanitních oborech studia. Současně chce kurz vybavit účastníky kompetencemi ve využívání IT technologií, výpočetními a grafickými možnostmi běžně dostupného softwaru pro zpracování a interpretaci dat s ukázkou odborného softwaru statistického. Část kurzu je také věnována formálním, administrativním náležitostem vznikajících prací, včetně pohledu Autorského zákona na tuto problematiku.
Hodinová dotace: 20
Odborný garant: Mgr. Jiří Henzl
5. Digitální fotografie a její využití v pedagogické praxi
Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání znalostí a dovedností při základním zpracování digitální fotografie směřující ke kreativní tvorbě, rozvíjet osobitý talent ke schopnosti vyjádřit prostřednictvím autorské tvorby postoje ke světu, rozlišovat konzumní produkt komerční společnosti od pozitivního ovlivňování kultury společnosti tak, aby získané dovednosti mohli tvůrčím způsobem aplikovat ve své pedagogické praxi, ale i volno časové činnosti.
Hodinová dotace: 20
Odborný garant: Doc. Mgr. Vladimír Šavel
6. ICT ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávacím cílem kurzu je seznámit frekventanty s vybranými, aktuálně dostupnými ICT vhodnými pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na specifika jednotlivých druhů postižení.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
7. ICT ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ
Vzdělávacím cílem kurzu je naučit frekventanty aktivně používat aktuálně dostupné ICT ve výuce fyziky v pedagogické praxi směřující k tomu, aby byl absolvent schopen tyto technologie aktivně využívat ve vlastní výuce. Absolvent bude umět řešit nejčastější pro­blémy, které přináší používání této techniky. Absolvent bude schopen plánovat zapojení moderních technologií do výuky.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
8. Současné trendy elektronického obrazu se zaměřením na pohyblivý obraz a práci s animací v primární edukaci
Vzdělávacím cílem programu je navýšení kompetencí v oblasti využívání elektronického pohyblivého obrazu v primární edukaci. Absolvent dokáže efektivně využívat výtvarné artefakty žáků v digitální podobě, umí zapojit žáky do tvorby vlastních jednoduchých animací jak ve výuce, tak ve volnočasových aktivitách.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.
9. Digitální obraz v proměnách a transformaci současné výtvarné tvorby, jeho manipulativní funkce
Vzdělávacím cílem programu je navýšení kompetencí v oblasti využívání elektronického pohyblivého obrazu s prvky filmové tvorby a videoartu. Absolvent dokáže efektivně využívat digitálního obrazu ve výtvarné edukaci na 2. stupni základní školy, umí zapojit žáky do tvorby vlastních krátkých filmů a videosekvencí. Vede žáky k týmové práci.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.
10. ICT ve výuce na prvním stupni základní školy
Vzdělávacím cílem programu je seznámit frekventanty s vybranými, aktuálně dostupnými ICT vhodnými pro výuku žáků na prvním stupni základní školy ve struktuře odpovídající vzdělávacím oblastem. Např. možnosti využití ICT ve výuce českého jazyka, matematiky, hudební a výtvarné výchovy.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.
11. ICT ve výuce anglického jazyka
Vzdělávacím cílem programu je osvojování poznatků a dovedností z oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce anglického jazyka, tj. naučit pedagogy cílevědomě využívat výhod ICT ve výuce anglického jazyka v pozici lingua franca, a předcházet problémům, které může začlenění ICT do výuky přinášet.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D
12. Odškoleno v rámci B1 - Moderní směry bezpečnostní politiky před nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně licencování a ochrany duševního vlastnictví
Vzdělávacím cílem programu je seznámit frekventanty s vybranými problémy kybernetické bezpečnosti a s preventivními i následnými opatřeními k jejich eliminaci. Dalším tématem je problematika dodržování autorského zákona a tzv. svobodné licence.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: Ing. Toni Koluch, Ph.D.
13. Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce
Vzdělávacím cílem programu je osvojování poznatků a dovedností z oblasti moderních trendů využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce – tj. poskytnout posluchačům informace o možnostech využití nejnovějších technologií. Praktická výuka povede ke zvyšování kompetencí posluchačů ve využívání těchto nových technologií. Posluchač bude schopen vytvářet vlastní interaktivní materiály a využívat již připravené výukové aplikace. Posluchač bude umět vypořádat s nejčastějšími problémy, které používání této techniky přináší.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
14. Moderní trendy využívání ICT ve výuce
Vzdělávacím cílem programu je osvojování poznatků a dovedností v oblasti využívání ICT v pedagogické praxi směřující k tomu, aby byl absolvent schopen tyto technologie aktivně využívat při analýze potřeb a jejich aplikaci do výuky. V rámci kurzu budou osvojeny výhody používání žákovských zařízení BOYD v rámci moderních didaktických technik. Absolvent bude umět řešit nejčastějšími problémy, které přináší používání této techniky. Absolvent bude schopen plánovat zapojení moderních technologií do výuky.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
15. Odškoleno v rámci B2 - Moderní směry cloudového řešení služeb včetně sdílených úložišť
Vzdělávacím cílem programu je osvojování poznatků a dovedností z oblasti využití cloudových služeb. Kurz bude zaměřen na využití cloudových služeb, tj. možnostech využití konkrétních služeb (MS Office 365, Google Docs, Dropbox a Doodle). Výuka bude orientována na rozvoj schopnosti efektivně tvořit různé formy dokumentů, tabulek a formulářů, spolupracovat, plánovat a organizovat za podpory softwarových nástrojů dostupných pro zaměstnance školy zdarma a podporujících tvorbu kvalitních výukových materiálů. Propojení teorie a praxe povede k hlubšímu poznání a pochopení tohoto přístupu k řešení specifických úloh (např. organizace setkání, společná práce na dokumentu bez nutnosti spravovat duplicitní kopie atd.).
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: Ing. Libor Měsíček, Ph.D.
16. Možnosti využití digitálního obrazu se zaměřením na mobilní zařízení
Vzdělávacím cílem programu je osvojování poznatků a dovedností z oblasti využití digitálního obrazu se zaměřením na mobilní zařízení – tj. poskytnout účastníkům příležitost k získání znalostí a dovedností v této oblasti. Účastník kurzu se seznamuje s možnostmi využití digitálního obrazu v mobilních zařízeních z pohledu získání a zpracování digitálního obrazu, základy kompozice, možnostmi využití fotoaparátu jako kamery. Každý frekventant vytváří vlastní projekt, jehož obsahem je využití digitálního obrazu ve výuce.
Hodinová dotace: 5
Odborný garant: Mgr. Lukáš Círus